महासंघाची अपना भांडारे

आपना भांडार - नाशिक

यशवंत मंडई, रविवार कारंजा,नाशिक-४२२ ००१
शाखाप्रमुख: श्री. डी.एस.धुरी
दूरध्वनी : ०२५३ - २३१२०४३

अपना भांडार - नागपूर

सुपर मार्केट, सीताबर्डी, मेन रोड,,नागपूर-४४० ०१२
शाखाप्रमुख: श्री.जी.ए.चौधरी
दूरध्वनी : ०७१२ - २५४८८१७

अपना भांडार - रोहा

घोले हॉटेल बिल्डींग, एस्.टी. शेजारी,रोहा, ता. रोहा,जि. रायगड-४०३०३
शाखाप्रमुख: श्री. एन. बी. म्हात्रे
दूरध्वनी : ०२१९४ - २३२६५९

अपना भांडार - माटुंगा (प.)

श्रीकृष्ण निवास , टी. एच. कटारिया मार्ग, माटुंगा(प.),मुंबई-४०० ०१६
शाखाप्रमुख: श्री. व्ही.जी.सनये
दूरध्वनी : ०२२ २४३०८३१०

अपना भांडार - कल्याण (प)

नगरपालिका इमारत, गाळा नं. ६,८,९, शंकरराव चौक,,कल्याण (प)-४२१ ३०१
शाखाप्रमुख: श्री. एस.एस.देशमुख
दूरध्वनी : ०२५१ - २२१३१४१

अपना भांडार - सांगली

प्लॉट नं. २८२, वसंत मार्केट यार्ड,सांगली-
शाखाप्रमुख: श्री.डी.व्हाय.इथापे
दूरध्वनी : ०२३३ - २६७१४५६

मुख्य कार्यालय

87-ए, राज चेंबर्स,
पाचवा मजला,
देवजी रतनशी मार्ग, दाणाबंदर,मुंबई - 400 009.
दूरध्वनी : 022-23480520
           022-23484967